بازدید معاومنت پارک علم و فناوری فارس و رییس پارک علم و فناوری بندرعباس از مرکز رشد شهرستان آباده

در تاریخ 17 بهمن 1397جناب دکتر نصیری معاون پارک علم و فناوری فارس بهمراه جناب دکتر فتی رییس پارک علم و فناوری استان بندرعباس از شرکت های دانش بنیان و فناور مرکز رشد فناوری آباده بازدیدی بعمل آوردند. همچنین این دو بزرگوار از شرکت بهسازان پوشش آتروپات بازدید و فعالیت های شرکت مورد استقبال ایشان قرار گرفت.

از راست به چپ آقایان دکتر فتی، دکتر نصیری مهندس صادقی و مهندس شفیعی