کوپلانت آزمون فراصوتی UT

ز جمله آزمون های غیر مخرب مورد استفاده در صنعت جوشکاری آزمون فراصوتی یا UT می باشد. در هنگام اجرای عملیات بازرسی با این روش از یک دستگاه

معرفی عیوب جوشکاری LOP & LOF

از جمله عیوب احتمالی در هنگام جوشکاری ذوب ناقص و نفوذ ناقص می باشد. تشکیل عیوب فوق بستگی زیادی به شرایط جوشکاری دارد. همچنین با توجه به نوع فرآیند هر یک از عیوب دلایل متفاوتی می تواند داشته باشد. عیب ذوب ناقص زمانی رخ می دهد که هندسه ریشه جوش با توجه به نیاز معرفی شده در دستورالعمل جوشکاری برای دست یابی به نفوذ کامل یا CJP از سوی واحد…