مزایای شعله پوش سرامیکی شیپوری تورچ تیگ

سرامیک های تورچ فرآیند تیگ وطیفه هدایت جریان گاز محافظ به محل جوشکاری را بر عهده دارند. بر اساس مواردی همچون وضعیت، شدت جریان، نوع فلز پایه شماره و شکل مربوط به شعله پوش سرامیکی تغییر می نماید.بنابراین در انتخاب نوع و نمره شعله پوش سرامیکی دقت لازم را داشت. دبی گاز خروجی براساس قطر نازل سرامیکی متغییر می باشد بطوری که با افزایش قطر نازل سرامیکی میدان پوشش دادن…