مشکالت رایج در جوشکاری چدن

مشکالت رایج در جوشکاری چدن ایجاد ساختارهای ترد در منطقه مجاور جوش :بطورکلی در جوشکاری چدنها فلز پایه تحت گرمایش و سرمایش بسیار شدیدی قرارگرفته و این امر منجر به رسوب کاربید آهن به منطقه خط ذوب می گردد و این منطقه ساختاری مشابه با چدن سفید می یابد. همچنین در منطقه تحت تاثیر حرارت نیز شاهد ایجاد فاز مارتنزیت هستیم. تنش ناشی از حرارت جوشکاری :با مطالعه بر روی…