معرفی عیوب جوشکاری LOP & LOF

از جمله عیوب احتمالی در هنگام جوشکاری ذوب ناقص و نفوذ ناقص می باشد. تشکیل عیوب فوق بستگی زیادی به شرایط جوشکاری دارد. همچنین با توجه به نوع فرآیند هر یک از عیوب دلایل متفاوتی می تواند داشته باشد. عیب ذوب ناقص زمانی رخ می دهد که هندسه ریشه جوش با توجه به نیاز معرفی شده در دستورالعمل جوشکاری برای دست یابی به نفوذ کامل یا CJP از سوی واحد…

مزایای شعله پوش سرامیکی شیپوری تورچ تیگ

سرامیک های تورچ فرآیند تیگ وطیفه هدایت جریان گاز محافظ به محل جوشکاری را بر عهده دارند. بر اساس مواردی همچون وضعیت، شدت جریان، نوع فلز پایه شماره و شکل مربوط به شعله پوش سرامیکی تغییر می نماید.بنابراین در انتخاب نوع و نمره شعله پوش سرامیکی دقت لازم را داشت. دبی گاز خروجی براساس قطر نازل سرامیکی متغییر می باشد بطوری که با افزایش قطر نازل سرامیکی میدان پوشش دادن…