کوپلانت آزمون فراصوتی UT

ز جمله آزمون های غیر مخرب مورد استفاده در صنعت جوشکاری آزمون فراصوتی یا UT می باشد. در هنگام اجرای عملیات بازرسی با این روش از یک دستگاه